Φορολογικές Υπηρεσίες

Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, όσον αφορά το ισχύον κάθε φορά φορολογικό πλαίσιο, αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημά, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας με τη θέσπιση νέων νόμων και διατάξεων. Οι επιχειρήσεις, με τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό, επιβάλλεται να εναρμονίζονται σωστά, αξιόπιστα και έγκαιρα, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων.

Εταιρείες όλων των μεγεθών και από διαφορετικούς κλάδους επιλέγουν ολοένα και περισσότερο τις φορολογικές υπηρεσίες της Προοπτικής για αποτελεσματική διαχείριση των υποχρεώσεων και ελαχιστοποίηση των φορολογικών κινδύνων. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας αποτελούν “εργαλεία στα χέρια” επιχειρήσεων που αναζητούν εξειδικευμένη φορολογική υποστήριξη και συνεπή εφαρμογή της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας για τις δραστηριότητές τους.

Η Προοπτική παρέχει:

 • Σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ
 • Σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Υπηρεσίες σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών
 • Σύνταξη δηλώσεων χαρτόσημου
 • Σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων Intrastat και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών(VIES)
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου
 • Φορολογικές υπηρεσίες σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα
 • Υποστήριξη προσφυγών σε δημόσια φορολογικά δικαστήρια
 • Αξιολόγηση ευρημάτων της φορολογικής αρχής και των πιθανών επιπτώσεών τους
 • Υπηρεσίες για την απόδοση ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για πράξεις ΦΠΑ
 • Υπηρεσίες σε κατοίκους εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στη Ελλάδα και να ενταχθούν σε διατάξεις φορολογικής ελάφρυνσης
 • Εξέταση ζητήματος φορολογικής κατοικίας
 • Μετατροπές/συγχωνεύσεις εταιρειών
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Υπολογισμός υπεραξίας μεταβίβασης επιχείρησης

Τα Πλεονεκτήματα μας

 • Συνεργασία με έμπειρους φοροτεχνικούς
 • Εντοπισμός και αντιμετώπιση των φορολογικών κινδύνων
 • Αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη νομοθεσία
 • Εξειδικευμένες λύσεις σε όλα τα φορολογικά ζητήματα

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.