Λογιστικές Υπηρεσίες

Η Προοπτική ειδικεύεται στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις για περισσότερα από 40 χρόνια. Οι πελάτες της, επιχειρήσεις και οργανισμοί, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε κλάδους, όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές, ο ξενοδοχειακός τομέας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Μέσω των πολυετών συνεργασιών της με επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, προερχόμενες από διαφορετικούς κλάδους, τα στελέχη που απαρτίζουν την ομάδα της, αντιλαμβάνονται άμεσα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

Οι οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού, εστιάζοντας πάντα στη σταθερότητα και την ανάπτυξή των επιχειρήσεων.

Η οργάνωση και η βέλτιστη λειτουργία του λογιστηρίου -σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία- καθορίζει την πορεία κάθε επιχείρησης και οργανισμού και τη διαφυλάσσει από τυχόν κινδύνους. Τα στοιχεία που αντλούνται μέσα από τη σύγχρονη λογιστική αποτελούν μία σημαντική πληροφορία για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και τους βοηθούν στη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η Προοπτική διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε μορφής επιχείρησης. Στόχος της είναι η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και της διαχείρισης των πόρων (κόστος – χρόνος-ανθρώπινο δυναμικό) που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και  τη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης.

Η Προοπτική παρέχει:

 • Τήρηση Βιβλίων και πλήρη εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου
 • Onsite παροχή υπηρεσιών
 • Διαχείριση Mydata
 • Οργάνωση Λογιστικών Συστημάτων
 • Σχεδιασμός και Σύνταξη Οικονομικών Εκθέσεων (Reporting)
 • Κατάρτιση Προϋπολογιστικών και Οικονομικών Καταστάσεων, Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης λογιστηρίου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης ινστιτούτων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων ΕΣΠΑ
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών- αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ (IFRS)
 • Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και στην Τράπεζα της Ελλάδος
 • Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής

Τα Πλεονεκτήματα μας

 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου από εξειδικευμένους λογιστές με πολυετή εμπειρία
 • Εξειδικευμένες λύσεις σε όλα τα λογιστικά ζητήματα
 • Άμεση ανταπόκριση και διεκπεραίωση των εργασιών σε οριζόμενα χρονοδιαγράμματα
 • Έγκαιρη προσαρμογή στις νέες διατάξεις που επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές

Επικοινωνήστε μαζί μας

* Τα πεδία είναι υποχρεωτικά.